امام كاظم عليه السلام :

کسی که نهان و آشکار٬ و کردار و گفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.


پرتال اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ارومیه
مصوبات دوره پنجم شورا

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 4 شهریور ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 11 شهریور ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 13 شهریور ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 20 شهریور ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 8 مورخه 25 شهریور ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 9 مورخه 27 شهریور ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 10 مورخه 1 مهر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 11 مورخه 3 مهر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 15 مهر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 13 مورخه 17 مهر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 14 مورخه 22 مهر ماه سال 1396

 

 صورتجلسه شماره 15 مورخه 24 مهر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 16 مورخه 29 مهر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 17 مورخه 1 آبان ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 18 مورخه 6 آبان ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 19 مورخه 8 آبان ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 20 مورخه 13 آبان ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 22 مورخه 20 آبان ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 24 مورخه 4 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 25 مورخه 11 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 26 مورخه 13 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 27 مورخه 18 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 28 مورخه 20 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 29 مورخه 25 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 30 مورخه 27 آذر ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 31 مورخه 2 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 32 مورخه 4 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 33 مورخه 9 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 39 مورخه 18 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 40 مورخه 19 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 42 مورخه 25 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 43 مورخه 30 دی ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 44 مورخه 2 بهمن ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 46 مورخه 9 بهمن ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 47 مورخه 14 بهمن ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 48 مورخه 16 بهمن ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 49 مورخه 23 بهمن ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 67 مورخه 7 اسفند ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 68 مورخه 12 اسفند ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 69 مورخه 14 اسفمند ماه سال 1396

 

صورتجلسه شماره 71 مورخه 20 فروردین ماه سال 1397

 

صورتجلسه شماره 72 مورخه 27 فروردین ماه سال 1397

 

صورتجلسه شماره 73 مورخه 1 اردیبهشت ماه سال 1397

 

صورتجلسه شماره 74 مورخه 3 اردیبهشت ماه سال 1397

 

صورتجلسه شماره 75 مورخه 8 اردیبهشت ماه سال 1397

کانال سروش

 

دی ان ان